2017/07/27

Estrategia SERGAS 2020 | Xunta de Galicia. Consellería de Sanidade. Servizo Galego de Saúde (@ACIS_sergas)Documento (pdf)


CONTENIDO


1- OBJETIVO: MEJORAR LA SALUD DE LA CIUDADANÍA


2- METODOLOGÍA UTILIZADA EN LA ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA


3- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

3.1- Visión participativa sobre la organización

3.2- Percepción de los usuarios: barómetro sanitario

3.3- Reclamaciones y sugerencias realizadas por los usuarios

3.4- Estrategias de organismos nacionales e internacionales

3.5- Evaluación de la Estrategia 2014


4.- 10 RETOS PARA EL SERVICIO GALLEGO DE SALUD


5.- ESTRATEGIA 2020: UN OBJETIVO, CUATRO EJES ESTRATÉGICOS

5.1- Misión y ejes estratégicos

5.2- Las 20 líneas estratégicas para el SERGAS 2020


6- PROYECTOS POR EJES ESTRATÉGICOS

6.1- Atención integral adaptada a las necesidades de los pacientes, familiares y cuidadores

6.2- Profesionales comprometidos y cuidados por la organización

6.3- Gestión eficiente que contribuya a la sostenibilidad del sistema sanitario

6.4- Las infraestructuras, equipamientos sanitarios y sistemas de información adaptados a las necesidades de pacientes y profesionales


7- SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA SERGAS 2020


8- ANEXOS

8.1- ANEXO I. Relación de la documentación consultada
«PRÓLOGO


»Jesús Vázquez Almuiña
Conselleiro de Sanidade


»Os sistemas sanitarios atopámonos nun momento crucial. As novas demandas de servizos sanitarios, focalizadas fundamentalmente cara a pacientes maiores, cunha ou máis enfermidades crónicas e polimedicados, requiren unha reinvención dos servizos e unha maneira de mellorar os recursos existentes para que o sistema sexa sustentable.

»Presentamos agora a Estratexia SERGAS 2020, a nosa axenda para estes próximos cinco anos. Con ela, pretendemos conseguir melloras en saúde mediante accións que diminúan a carga de enfermidade a través da prevención e da prestación de servizos asistenciais eficientes e coa máxima calidade.

»Traballamos na súa elaboración coa ilusión e o obxectivo de facer un sistema mellor, revisando todas as actuacións postas en marcha con espírito crítico, co afán de reforzar os acertos e repensar todo aquelo susceptible de mellora. Contamos con aportacións tanto de axentes internos como externos. Invitamos a participar a profesionais, usuarios, estudantes de medicina e enfermería, os Consellos Asesores, os membros da Comisión parlamentaria de sanidade e Sindicatos, e representantes de empresas. Con todas esas achegas queremos construír unha auténtica guía para definir a onde queremos chegar, onde queremos que estea o sistema sanitario galego dentro doutros cinco anos.

»Temos unha sanidade que investiga, que innova, que se preocupa pola formación e a docencia, que prevén enfermidades, promove a saúde e ofrece unha atención primaria de calidade. Unha sanidade que traballa en solucións eficientes para garantir os seus servizos a todas as persoas, con independencia dos seus recursos económicos.

»Para enfrontar estes retos queremos contar tanto cos nosos excelentes profesionais como cos cidadáns, de tal forma que poidamos seguir avanzando de xeito firme e seguro cara ao noso principal obxectivo: prestar unha atención da máxima calidade a todos os galegos.»

No hay comentarios:

Publicar un comentario